Kdy je možné zvýšit nájemné?

Smluvní vztah při pronájmu upravuje Občanský zákoník. Ke zvýšení nájemného je pronajímatel oprávněn přistoupit v případě, kdy nájemné nebude odpovídat obvyklému nájemnému v konkrétní lokalitě. Naopak snížení nájemného ze stejného důvodu je oprávněn navrhnout nájemce. Zvýšení i snížení nájemného po celou dobu pronájmu je možné ve smlouvě oběma smluvními stranami zcela vyloučit, takové smluvní ujednání má pak přednost před zákonem.
Jedná-li se o pronájem na dobu určitou, může pronajímatel vyšší nájemné uplatnit při prodloužení doby pronájmu. Na nájemci pak je, zda bude navržené podmínky akceptovat.
dům byt
U pronájmu na dobu neurčitou je situace poměrně složitější. Není-li zvýšení nájemného uvedeno v nájemní smlouvě, může zvýšení pronajímatel navrhnout. Jestliže jej nájemce neakceptuje, může rozhodnout soud v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.
Inflační doložka
Inflační doložkou se určuje zvyšování nájemného, uvedené ve smlouvě, není-li uvedeno zvyšování o konkrétní částku. Tato doložka zajišťuje každoroční zvyšování nájemného v souladu s mírou inflace v předchozím roce.
Dojde-li ke stavebním úpravám ze strany pronajímatele a na jeho náklady v pronajímaném bytě či domě, může se nájemné zvýšit i bez souhlasu nájemce. Takové zvýšení může být ročně až 10 procent z částky za tyto stavební úpravy.
smlouva klíč
Zásady při zvyšování nájmu
Pronajímatel může dát nájemci návrh na zvýšení nejdříve 1 rok po předchozím zvýšení a současně celkové zvýšení za poslední tři roky nesmí být vyšší než 20 procent. Pravidla jsou taková, že pokud nájemce se zvýšením nájmu do dvou měsíců souhlasí, od třetího kalendářního měsíce začne zvýšené nájemné hradit.
Jestliže nájemce nechce být v budoucnu nepříjemně překvapen zvýšením nájmu a řešit problémy s tím spojené, měl by tomuto tématu v nájemní smlouvě věnovat zvýšenou pozornost.